s/t (todo selo procura un sobre/ todo sello busca un sobre)

s/t (todo selo procura un sobre/ todo sello busca un sobre)

Diarios de traballo

Xogando cos prexuizos do ollo, a plástica da en artellar artificios que, as veces e de xeito deliberado, aparcan toda relación co debuxo, a sensualidade da liña ou o recurso da narración. Sen esquecela. En todo caso, gústame a idea dunha peza que xurde, lóxica, sen esforzo, do propio material, sen unha tese que demostrar ou algún apriori que obedecer. Unha peza que responde a esoutra querenza miña por traballar con papeis usados e impresos, por empregar materiais atopados coa mínima manipulación.

Como a idea deste encontro múltiple entre selo e sobre, que apareceu, claro está, un día calquera desa secuencia de eleccións que estamos a sufrir.

 

Jugando con los prejuicios del ojo, la plástica  construye artificios que, a veces y de manera deliberada, aparcan toda relación con el dibujo, la sensualidad de la línea o el recurso de la narración. Sin olvidarla. En todo caso, me gusta la idea de una pieza que surge, lóxica, sin esfuerzo, del propio material, sin una tésis que demostrar o algún apriori que obedecer. Una pieza que responde a esa otra querencia mía por trabajar con papeles usados e impresos, por emplear materiales encontrados con la mínima manipulación.

Coma la idea de este encuentro múltiple entre sello y sobre, que apareció, claro está, un día cualquiera de esa secuencia de elecciones que estamos sufriendo.