vivir dos restos / vivir de los restos

vivir dos restos / vivir de los restos

Diarios de traballo

Luns 16 marzo

A situación de confinamento que sufrimos dende onte deixa ao descuberto o absurdo destas normas para os que vivimos no campo, ben lonxe da cidade e afastados de toda aglomeración. Así, as pistas e sendeiros que temos á vista, e polos que saímos a camiñar a cotío, se manteñen baleiros en función do modelo urbano dominante, denso e masificado. Se cadra, outro argumento contra as políticas de concentración da poboación das últimas décadas, que suliñan ese utilitarismo corto de miras do que non damos saído. En termos globais, só temos que pensar na gran cantidade de espazo baleiro, reservado seica para a explotación agrícola, gandeira ou mineira a escala masiva por parte das multinacionais. Qué desperdicio!

Xoves 19 marzo

Co gallo das colaxes e recortes, salientar a lucidez que se deriva da lectura de vellos xornais, logo de pasar un mes dos feitos.

Se cadra, pintar para un tempo precario, que é todo o tempo, supón facelo dende a incerteza, dende a incertidume, coma se tentaras responder a un problema non formulado, ou polo menos non formulado de xeito claro e consciente.

Venres 20 marzo

Sobre os comentarios do pasado luns en torno á idea de confinamento, esquecín dicir que se trata, tamén, de pensar alén do desexo, dos impulsos, desa mesma razón da que non sempre sabemos cando se  converte en simple xustificación. E neste momento, o que está en xogo, e nos impide saír, non é tanto a prohibición ou a multa, como un sentido moi humano da solidaridade, a fonda conciencia de estamos xuntos nesta situación. 

Luns 23 marzo

La flor (2018) Mariano Llimás. Unha película arxentina de catorce horas, seguimos tendo un problema co tamaño, que abandono logo de hora e media de metraxe. O valor, seica excesivo, que lle damos á experimentación non se corresponde, polo menos neste caso, cos goces que extraemos dela. Se cadra, o problema é meu. Dende sempre, e aínda cando manteñen unha distancia irónica e posmoderna, non aturo as películas de medo, e as súas exixencias de clímax.  Non nego, claro está, a sorpresa e o desvío inesperado, mais me molesta profundamente esa música que predispón ao susto, a estrutura de montaña rusa, o suspense gratuito. Aos meus ollos, ese modelo de filme se amosa depreciado en canto significante, plano, chato na superficie da pantalla, necesitado en exceso dunha colaboración sumisa por parte do espectador. Aquela complicidade da vítima que, ao dicir de Cortázar, vai á procura do seu asasino. 

Luns 30 marzo

Hoxe, o son dunha bucina tallou violentamente a mañan pola metade, salientando ese silencio ao que nos estamos afacendo case sen querer, con pracer mesmo, nestes días de confinamento. Un silencio ideal, só accesible á imaxinación, que malia acoller o rebumbio primaveral dos paxaros, o abaneo tolo das follas e o doce murmurio da airexa, non deixa espazo para motores de máquinas e coches, agás o dese tren que escoito ben lonxe, pola beira portuguesa do Miño, dúas veces ao día. Un silencio que, falsamente seica, asociamos a tempos xa pasados, anteriores á velocidade e a mecánica, como se aqueles pasados non tiveran tamén os seus propios ruidos nas voces e berros dos vendedores, no andar das zocas, o renxer das rodas dos carros, o rítmico pisar dos cascos das bestas ou as blasfemias dos carreteiros.

Mércores 1 abril

Corte de luz ás dúas da tarde. Se nota que o tendido eléctrico está especialmente deseñado para soportar  recios refachos e fortes temporais. Sen dúbida, se trata do resultado dun longo proceso, xa que logo algúns lembramos os contínuos cortes de enerxía eléctrica hai non tantos anos. O problema é que agora os cortes se suceden con máis frecuencia da aceptable, a calquera hora de días primaverais, quedos e asollados como o de hoxe, como se a rede non fora pensada para momentos de calma e días de bo tempo.

Lunes 16 marzo

La situación de confinamiento que sufrimos desde ayer deja al descubierto el absurdo de las normas para los que vivimos en el campo, bien lejos de la ciudad y alejados de toda aglomeración. Así, las pistas y senderos que tenemos a la vista, y por los que salimos a caminar diariamente, se mantienen vacíos en función del modelo urbano dominante, denso y masificado. Acaso sea este otro argumento contra las políticas de concentración de la población de las últimas décadas, que subrayan ese utilitarismo corto de miras del que no acabamos de salir. En términos globales, sólo tenemos que pensar en la gran cantidad de espacio vacío, quizás reservado para la explotación agrícola, ganadera o minera a escala masiva por parte de las multinacionales. Qué desperdicio!

Jueves 19 marzo

Sobre los collages y recortes, destacar la lucidez que se deriva de la lectura de viejos periódicos, después de pasar un mes de los hechos.

Acaso pintar para un tiempo precario, que es todo el tiempo, supone pintar desde la inseguridad, desde la incertidumbre, como si intentaras responder a un problema no formulado, o por lo menos, no formulado de manera clara y consciente.

Viernes 20 marzo

Sobre los comentarios del pasado lunes en torno a la idea de confinamiento, olvidé decir que se trata, también, de pensar más allá del deseo, de los impulsos, de esa misma razón de la que no siempre sabemos cuando se  convierte en simple justificación. Y en este momento, lo que está en juego, y nos impide salir, no es tanto la prohibición o la multa, como un sentido muy humano de la solidaridad, la conciencia profunda de estamos juntos en esta situación. 

Lunes 23 marzo

La flor (2018) Mariano Llimás. Una película argentina de catorce horas, seguimos teniendo un problema con el tamaño, que abandono después de hora y media de metraje. El valor, acaso excesivo, que le damos a la experimentación no se corresponde, por lo menos en este caso, con los goces que extraemos de ella. Quizás el problema es mio. Desde siempre, y aun cuando mantienen una distancia irónica y posmoderna, no soporto las películas de miedo, y sus exigencias de clímax.  No niego, claro está, la sorpresa y el desvío inesperado, pero me molesta profundamente esa música que predispone al susto, la estructura de montaña rusa, el suspense gratuito. A mis ojos, ese modelo de filme se muestra depreciado en cuanto significante, plano, chato en la superficie de la pantalla, necesitado en exceso de una colaboración sumisa por parte del espectador. Aquella complicidad de la víctima que, al decir de Cortázar, va al encuentro de su asesino. 

Lunes 30 marzo

Hoy, el sonido de un claxon cortó violentamente la mañana por la mitad, subrayando ese silencio al que nos estamos acostumbrando casi sin querer, con placer incluso, en estos días de confinamiento. Un silencio ideal, sólo accesible a la imaginación, que aún acogiendo el alboroto primaveral de los pájaros, y el dulce murmullo de la brisa, no deja espacio para los motores de máquinas y coches, excepto el de ese tren que escucho bien lejos, por la orilla portuguesa del Miño, dos veces al día. Un silencio que, quizás falsamente, asociamos a tiempos ya pasados, anteriores a la velocidad y la mecánica, como si aquellos pasados no tuvieran también sus propios ruidos en las voces y gritos de los vendedores, en el caminar de los zuecos, el chirriar de las ruedas de los carros, el rítmico golpeo de los cascos de las bestias o las blasfemias de los carreteros.

Miércoles 1 abril

Corte de luz a las dos de la tarde. Se nota que el tendido eléctrico está especialmente diseñado para soportar duras rachas de viento y fuertes temporales. Sin duda, se trata del resultado de un largo proceso, pues algunos recordamos los contínuos cortes de energía eléctrica hace no tantos años. El problema es que ahora los cortes se suceden con mas frecuencia de la aceptable, a cualquier hora de días primaverales, tranquilos y soleados como el de hoy, como si la red non fuera pensada para momentos de calma y días de buen tiempo.