cambadela / traspié

cambadela / traspié

Diarios de traballo

Para un adulto o debuxo do neno é sempre motivo de envexa. Diante deses trazos soltos e despreocupados, un síntese tardo, inzado de lastres imprecisos, na sospeita de que moitos das súas accións e xuizos son o froito perverso dun mal atallo. 

Entón o adulto fai memoria, e lembra a pais e mestres insistindo en que xa é maior e cómpre pintar de verdade, o que significa describir as cousas do mundo con distancia e precisión. Un adestramento, tanto da man como do ollo, que prolonga as estratexias dun vello modelo rexido pola eficacia e pensado para cartografar e representar ese mundo cara o seu posterior uso e explotación.

Mais, confrontado coa brutal relación que hoxe mantemos cos seres e o medio que nos acolle, o adulto intúe o enganoso anacronismo que subxace neses valores, xa sexan a identificación da arte coa beleza, o prestixio da manualidade minuciosa ou o engado da representación mimética. E se decata que os debuxos de cando neno exploraban de xeito intuitivo outro camiño, seica o do obxecto traspasado polo subxeito que dicía Baudelaire, respondendo a unha necesidade de identificación e cálida veciñanza coas cousas do mundo. Unha ollada que, en calquera caso, anima moitas das prácticas artísticas da modernidade. Xa que logo, aquel debuxo infantil da súa familia e a fotografía sepia que garda no álbum son dúas imaxes parellas que non contan o mesmo.

 

Para un adulto el dibujo del niño es siempre motivo de envidia. Delante de eses trazos sueltos y despreocupados, uno se siente torpe, cargado de lastres difusos, en la sospecha de que muchas de sus acciones y juicios son el fruto perverso de un mal desvío. 

Entonces el adulto hace memoria, y recuerda a padres y maestros insistiendo en que ya es mayor y toca pintar de verdad, lo que significa describir las cosas del mundo con distancia y precisión. Un entrenamiento, tanto de la mano como del ojo, que prolonga las estrategias de un viejo modelo regido por la eficacia y pensado para cartografiar y representar ese mundo cara a su posterior uso y explotación.

Pero, confrontado con la brutal relación que hoy mantenemos con los seres y el medio que nos acoge, el adulto intuye el engañoso anacronismo que subyace en eses valores, ya sean la identificación del arte con la belleza, el prestigio de la manualidad minuciosa o el cebo de la representación mimética. Y se da cuenta que los dibujos de cuando era niño exploraban de manera intuitiva otro camino, acaso el del objeto traspasado por el sujeto que decía Baudelaire, respondiendo a una necesidad de identificación y cálida vecindad con las cosas del mundo. Una mirada que, en cualquier caso, anima muchas de las prácticas artísticas de la modernidad. Ya que aquel dibujo infantil de su familia y la fotografía sepia que guarda en el álbum son dos imágenes similares que no cuentan lo mismo.